Przyczyny i skutki inflacji

Mianem inflacji określa się proces przeciętnego wzrostu cen w gospodarce, który prowadzi do spadku siły nabywczej krajowej waluty. Najczęściej dochodzi do tego zjawiska na skutek nadmiernego zwiększania się podaży pieniądza, np. poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w komercyjnych bankach. Inflacja powodowana jest także nagłym i gwałtownym wzrostem kosztów produkcyjnych, prowadzącym do ograniczenia podaży.

Przyczyny inflacji 

Poza standardowymi przyczynami, inflacja może być powodowana także innymi czynnikami. Zjawisko to występuje na skutek braku równowagi w budżecie państwa, kiedy to wydatki przewyższają wpływy. Inflacja może się pojawić także w przypadku przeinwestowania gospodarki, czyli nadmiernego rozwinięcia procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo. Do przyczyn należy także wadliwa struktura gospodarki. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost cen artykułów importowanych z innych krajów, wynikający ze wzrostu kosztów ich produkcji w danym państwie.

Negatywne skutki inflacji

Podstawowym następstwem inflacji jest redystrybucja siły nabywczej na korzyści rządu lub innej organizacji emitującej pieniądz, kosztem reszty jego użytkowników. W rezultacie następuje spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, których nie obejmuje waloryzacja. Skutkiem inflacji jest także zmniejszenie się dochodów osób o stałych zarobkach nominalnych. Aby sprawdzić jaka jest inflacja w Polsce, należy zajrzeć do danych publikowanych przez GUS. Obecnie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stale rośnie.

Inne skutki inflacji

Pod wpływem inflacji następuje spadek siły nabywczej pieniądza, przez co konsumenci chcą się go pozbyć. W tym celu kupują różne dobra, których wartość nie maleje. Prowadzi to do poprawy sytuacji sektorów gospodarki, które produkują dobra trwałe. Efektem tego jest nie zawsze równomierny wzrost cen innych towarów, przy okazji którego rosną także koszty transportu. W praktyce wzrost ceny jednej grupy produktów może spowodować wzrost cen innych.